Świętuj z nami 15 lecie Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018 na PGE Narodowym!

  

Dokładnie za miesiąc – DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM NA PGE NARODOWY w Warszawie! Świętuj z nami - 15 lecie Kongresu Pożarnictwa FIRE | SECURITY EXPO 2018! Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju corocznie w lipcu na PGE Narodowy. Przed nami jubileusz – 15 lat Kongresu Pożarnictwa! Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na  jubileuszową jego edycję podczas, której będziemy świętować 15 lat istnienia Kongresu Pożarnictwa oraz poruszymy tematy które jeszcze do tej pory nie były prezentowane podczas Kongresu.

W tym roku skupimy się wokół tematów z obszaru:

 • W ZAKRESIE PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wybrane zagadnienia – PRELEGENT: mgr inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • W ZAKRESIE STRATEGII OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Strategie ochrony przeciwpożarowej (wykład prowadzony przez 2 ekspertów) – PRELEGENT: mł. bryg dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
 • W ZAKRESIE WENTYLACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA: Oddymianie klatek schodowych w budynkach – analiza problemu, wskazanie rozwiązań zgodnie z PN. Wytyczne dla projektowania systemów wentylacji pożarowej- PRELEGENT: dr inż. GRZEGORZ KUBICKI, Specjalista w dziedzinie wentylacji pożarowej. Wykładowca Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa z ponad 17-letnim stażem naukowym. 
 • W ZAKRESIE REWITALIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH: Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych z punktu widzenia architekta i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (wykład prowadzony przez 2 ekspertów) – PRELEGENT: dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA – Doktor nauk technicznych w specjalności „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych” Wydział Architektury Politechnika Poznańska, aktualnie Wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr inż. JACEK PODYMA – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Autor Platformy Aplikacji Przeciwpożarowych PAP24.PL
 • W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DACHÓW: Dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – z uwzględnieniem wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Określanie wymogów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla dachów na przykładzie „case-study”, zasad doboru materiałów oraz zaleceń dla wykonawców – PRELEGENT: mgr inż. MONIKA HYJEK – Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA.
 • W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO HAL I MAGAZYNÓW:  Ściany jako element biernej ochrony przeciwpożarowej hal. Klasyfikacje ogniowe i ocena ryzyka  – PRELEGENT:  mgr inż. MARIA DREGER, Stowarzyszenie DAFA
 • W ZAKRESIE HAZOP – BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI PROCESOWYCH:  Badania HAZOP – analiza bezpieczeństwa instalacji procesowych, zagrożeń i zdolności operacyjnych – PRELEGENT:  mł. bryg. mgr inż. GRZEGORZ OGRODNIK – Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń SGSP
 • W ZAKRESIE WYMAGAŃ, CERTYFIKACJI I DYREKTYWY CPR DLA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ ŚWIATŁOWODOWYCH W BUDOWNICTWIE: Wymagania dla kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych w budownictwie – dyrektywa CPR oraz przepisy krajowe – PRELEGENT: mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • W ZAKRESIE PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ: Rozwiązywania trudnych, przekrojowych problemów w obszarze automatyki zabezpieczeń przeciwpożarowych i ewakuacji (wykład prowadzony przez 2 ekspertów) – PRELEGENT: bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKIPrezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX, bryg. w st. spocz. mgr inż. Jerzy Ciszewski – V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • W ZAKRESIE CERTYFIKACJI KITEMARK OŚWIETLENIA AWARYJNEGO,  SYSTEMÓW WYKRYWANIA POŻARÓW ALARMÓW DOMOWYCH ORAZ GAŚNIC: DSS czyli Systemy Dynamicznego Oznakowania – zmiany w oświetleniu awaryjnym- PRELEGENT: Tolga Sakar – Commercial Manager GAS & Electrical Products at BSI,  Certyfikacja systemów wykrywania pożarów, alarmów domowych oraz gaśnic w odniesieniu do dyrektyw i przepisów UE, Kitemarka oraz standardów australijskich – PRELEGENT: Bob Wells– Global Head of Personal Safety at BSI

 

Wszystkie Referaty przygotowane przez Radę Programową w składzie (Poznaj sylwetki Ekspertów – Rada Kongresu): 

 • mgr bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI, Dyrektor CNBOP-PIB
 • nadbryg. dr hab. inż. PAWEŁ KĘPKA, prof. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • inż. PIOTR WOJTASZEWSKI – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • mł. bryg. mgr inż. GRZEGORZ OGRODNIK – Zakład Analiz i Rozpoznawania Zagrożeń SGSP
 • mł. bryg. mgr inż. WOJCIECH KLAPSA, Zastępca Kierownika Zespołu Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB
 • mł. bryg dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA, Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż.
 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI, doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Zakład Informatyki i Łączności SGSP
 • dr inż. GRZEGORZ KUBICKI Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
 • dr inż. arch. KAMILA SIKORSKA-PODYMA Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. JACEK PODYMA – Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • mgr inż. MONIKA HYJEK – Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów ” Stowarzyszenia DAFA
 • mgr inż. MARIA DREGER, Stowarzyszenie DAFA
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI – V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI, Prezes Instytutu Bezpieczeństwa pożarowego NODEX
 • BOB WELLS – Global Head of Personal Safety at Certification BSI Group
 • TOLGA SAKAR – Commercial Manager GAS & Electrical Products at Certification BSI Group

 

Oprócz interesujących wystąpień Ekspertów, zaplanowano szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu i eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.

SZCZEGÓŁY KONGRESU: WWW.FIRE-EXPO.PL

 

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl