Obowiązek informacyjny RODO

Wdrożenie Regulacji RODO w DND Project


W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez DND Project

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa, NIP 822-183-73-21 REGON 141758029. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DND Project polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu usług konferencyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego a także dostępu wiedzy technicznej niezbędnej do wykonywania zawodu przez uczestnika konferencji

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji działalności i usług konferencyjnych zgodnie z przepisami prawa. DND Project nie udostępnia Pana/Pani danych podmiotom nieuprawnionym. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy DND Project

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji konferencji o charakterze bezpłatnym lub odpłatnym
 • czynności zmierzających do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta (dotyczy wylacznie producentów i dostawców rozwiazan oraz uczestnikow konfernecji odplatnych)
 • odpowiadania na zapytania związane z usługami oferowanymi przez DND Project
 • kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu obslugi i logistyki konferencji na która dokonali Państwo zgłoszenia na zasadzie dobrowolności
 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (dotyczy wylacznie producentów i dostawców rozwiazan oraz uczestnikow konfernecji odplatnych)
 • wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. kierowaniu treści i komunikatów drogą pocztową lub elektroniczną (e-mail, SMS, MMS), kierowaniu treści marketingowych drogą pocztową, telefoniczną i elektroniczną (e-mail, SMS, MMS) w zakresie realizacji konferencji
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane:

a) podmiotom świadczącym usługi na rzecz DND Project niezbędne do wykonania Państwa zlecenia lub zawieranej z Państwem umowy, np.: usługi szkoleniowe, księgowe, prawne, marketingowe, dochodzenie należności (dotyczy wylacznie producentów i dostawców rozwiazan oraz uczestnikow konfernecji odplatnych)

b) operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji,

c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka mailingu w postaci korespondencji elektronicznej) na rzecz DND Project

d) bankom w zakresie realizacji płatności - na podstawie przepisów prawa bankowego (dotyczy wylacznie producentów i dostawców rozwiazan oraz uczestnikow konfernecji odplatnych)

e) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez samych użytkowników w procesie rejestracji poprzez formularze na stronie konferencji, udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. Informujemy, że: 

 • udzielenie zgody jest dobrowolne,
 • w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody,
 • Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy, zlecenia lub zadania,
 • przysługuje Państwu żądanie dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

7. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

ODRĘBNE REGULACJE WDROŻENIA RODO DLA UŻYTKOWNIKÓW NEWSLETTERÓW DND Project

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI RODO UŻYTKOWNIK NEWSLETTERA

W przypadku newsletterów do momentu braku zgłoszenia się na konferencję Administrator przetwarza jedynie Państwa adres e-mail. Po dokonanej przez Państwa rejestracji na konferencję poprzez dostepne formy w tym formularz rejestracyjny na zasadzie dobrowolności na dalszym etapie Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci (adres e-mail, dane firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko, stanowisko, zakres i rodzaj działalności firmy) w celu realizacji konferencji.

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl