Obowiązek informacyjny RODO Użytkownik Newslettera

 Wdrożenie Regulacji RODO Użytkowników Newsletterów w DND Project

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), a także dbając o ochronę Państwa prywatności i stałe podnoszenie standardów zabezpieczania danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez DND Project

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa, NIP 822-183-73-21 REGON 141758029. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa lub e-mail: biuro@dndproject.com.pl

2. Uprzejmie informujemy, że DND Project, przetwarza Państwa dane osobowe w postaci (adres e-mail) w celu przesyłania komunikatów, newsletterów i zaproszeń informujących o konferencjach. Dane  są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Do momentu braku zgłoszenia się na konferencję Administrator przetwarza jedynie Państwa adres e-mail w celu poinformowania o konferencji. Dopiero po dokonanej przez Państwa rejestracji na konferencję poprzez formularz rejestracyjny na zasadzie dobrowolności na dalszym etapie Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w postaci (adres e-mail, dane firmy, dane kontaktowe, imię i nazwisko, stanowisko, zakres i rodzaj działalności firmy) w celu realizacji konferencji.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu usług konferencyjnych w celu podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego a także dostępu wiedzy technicznej niezbędnej do wykonywania zawodu przez potencjalnych uczestników konferencji.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu realizacji działalności i usług konferencyjnych zgodnie z przepisami prawa. DND Project nie udostępnia Państwa danych podmiotom nieuprawnionym. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. usług mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy DND Project. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe (adres e-mail) w zakresie, w jakim są one udostępniane przez samych użytkowników w procesie rejestracji poprzez formularze na stronie konferencji, w zakresie w jakim są udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

6. Dostęp do danych użytkowników mają delegowani pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę usługi Newslettera. Dane osobowe użytkowników (adres-mail) służące do wysyłki Newslettera/ Komunikatu/Zaproszenia będą przechowywane do dnia rezygnacji z Newslettera/ Komunikatu/Zaproszenia.

6. Informujemy, że przysługuje Państwu żądanie dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jak również przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl